Loading...

Privacy/GDPR Le Palais Art hotel Prague

Rezervace ubytování v Prahy
 
Rezervujte Zde
Příjezd
Odjezd ...
1
Noc Noci

Privacy/GDPR

JAK MŮŽETE ZÍSKAT PŘÍSTUP KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM ČI JE ZMĚNIT NEBO VYMAZAT

Pokud byste chtěli zkontrolovat, opravit, aktualizovat, zakázat, omezit nebo vymazat osobní údaje, které jste nám dříve poskytli, kontaktujte nás na gdpr@lepalaishotel.eu.

Le Palais Art Hotel Prague
Ve Vaší žádosti prosím jasně uveďte, jaké osobní údaje byste rádi změnili, zda chcete vymazat své osobní údaje z naší databáze, či nastavit jiná omezení pro naše používání Vašich osobních údajů. Abychom Vás chránili, tak vyhovujeme pouze žádostem týkajících se osobních údajů spojených s konkrétní e-mailovou adresou, kterou používáte k zaslání Vaší žádosti, a je možné, že bude nutné ověřit Vaši identitu předtím, než Vaší žádosti vyhovíme. Budeme se snažit vyhovět Vaší žádosti, co nejdříve to bude možné.

S ohledem na skutečnost, že mnohdy potřebujeme uchovávat určité údaje pro účely vedení záznamů a/nebo k dokončení transakcí, které byly započaty před podáním žádosti o změnu nebo odstranění (např. při nákupu nebo rezervaci nebo při účasti v reklamní akci se může stát, že budete moci změnit nebo odstranit poskytnuté osobní údaje až po dokončení nákupu, rezervace nebo reklamní akce). Je možné, že v našich databázích a jiných záznamech zůstanou zbytkové údaje, které nebudou odstraněny. Kromě toho u některých údajů Vám nemusí být umožněna kontrola z důvodů právních, bezpečnostních nebo jiných.

CO JSOU ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tato stránka popisuje způsoby, jakými webová stránka nakládá s osobními údaji svých návštěvníků.
Toto oznámení se vydává v souladu s čl. 13 legislativního nařízení č. 196/2003 – Kodexu ochrany osobních údajů pro ty, kteří jsou ve spojení s webovými službami společnosti Le Palais – Praha s.r.o., a je přístupné elektronicky na adrese: www.lepalaishotel.eu.

Informace jsou poskytovány pouze webové stránce www.lepalaishotel.eu společnosti správce a nikoli jiným webovým stránkám, které uživatel může navštívit prostřednictvím odkazů.

Toto prohlášení odpovídá normám Evropského společenství, respektive doporučení č. 2/2001, které evropské orgány pro ochranu osobních údajů, sjednoceny v pracovní skupině založené podle článku 29 směrnice č. 95/46/ES, přijaly dne 17. května 2001, aby stanovily určité minimální požadavky na shromažďování osobních údajů on-line a zejména způsoby, časové parametry a povahu informací, které správci údajů musí poskytnout uživatelům, kteří přistupují na webové stránky, nezávisle na účelech takového spojení.

„SPRÁVCE“ ÚDAJŮ
V souladu s článkem 28 legislativního nařízení č. 196/2003 je správcem údajů společnost Le Palais – Praha s.r.o. se sídlem na adrese Na příkopě 857/18, 110 00, Praha 1
DIČ CZ26440784

„ZPRACOVATEL“ ÚDAJŮ
V souladu s článkem 29 legislativního nařízení č. 196/2003 je zpracovatelem údajů společnost Le Palais – Praha s.r.o.

V souladu s článkem 29 legislativního nařízení č. 196/2003 je externím správcem údajů pro správu stránky a získávání osobních údajů během rezervace společnost FASTBOOKING > Tour SEQUANA > 82 Rue Henry Farman CS 20077 > 92445 Issy Les Moulineaux, Paříž, Francie, majitel hotelového rezervačního nástroje (www.fastbooking.com), který je součástí této webové stránky.

MÍSTO ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Web hostují stroje, které provozuje externí firma, avšak zprávy jsou zasílány správci údajů za účelem odpovídání na žádosti uživatelů a zajištění rezervace.
Zpracovávání související s webovými službami této stránky se tedy odehrává v prostorách správce a externích zpracovatelů v relevantních prostorách.
Žádné údaje z webové služby nejsou sdělovány ani jednou z těchto dvou společností třetím stranám, pokud to není relevantní pro účel zpracovávání nebo to neukládá zákon či nařízení.

ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Osobní údaje poskytnuté uživateli dobrovolně a volitelně zasíláním žádostí o informace o hotelových zařízeních (ceny, dostupnost pokojů, atd.) nebo žádostí o zaměstnání zasláním životopisů v elektronické podobě jsou používány výhradně za účelem poskytnutí služby nebo požadavků a nejsou prozrazovány třetím stranám, pokud není zveřejnění vyžadováno zákonem nebo není relevantní a nezbytné pro vyhovění žádostem.
Zejména osobní údaje dobrovolně poskytnuté stranami dotčenými zpracováváním budou shromažďovány a zpracovávány, a to i elektronicky, přímo a/nebo prostřednictvím pověřených třetích stran (společnost poskytující e-mailové služby, hostingová společnost webové stránky) pro následující účely:
kontrola dostupnosti požadovaných pokojů ve srovnání s informacemi v rezervačním formuláři;
vytvoření a potvrzení rezervace poskytnutím osobních identifikačních údajů a údajů o kreditní kartě jakožto záruky;
spuštění případných reklamních a obchodních aktivit v souladu s čl. 130 odstavce 4 legislativního nařízení č. 196/2003;
z důvodu zajištění souladu s platnými administrativními, účetními a daňovými povinnostmi a právními předpisy;
poskytování odpovědí týkajících se našich hotelových služeb (dostupnost pokojů, ceny, konferenční místnosti, catering, atd.);
registrace k odběru novinek pro získání pravidelných obchodních nebo reklamních sdělení;
posuzování životopisů, které mohou být přijaty z důvodu kompatibility s jakýmikoliv vnitřními požadavky;
pro jednání správce u soudu nebo v předběžných fázích, které mohou vést k právním krokům proti zneužitím vyplývajících z nezákonného používání webové stránky nebo souvisejících služeb uživatelem;
pro statistické účely v anonymní podobě (posouzení počtu návštěv, atd.).

REZERVACE
Osobní údaje pro rezervace budou zpracovávány v elektronické a papírové podobě výhradně za účelem zajištění rezervace pokojů dle sjednaných podmínek.
Rezervační platformu vlastní společnost FastBooking, externí zpracovatel, který bude hotelu předávat údaje dotyčné strany za účelem běžných činností souvisejících se správou ubytování.
Údaje se musí zaznamenávat do našich elektronických databází přístupných zaměstnancům, kteří byli řádně poučeni a vyškoleni v oblasti bezpečnosti osobních údajů a důvěrnosti informací.
K potvrzení rezervace musí být jako záruka poskytnuta kreditní karta; rozumí se, že zákazník může na konci pobytu zvolit platbu v hotovosti.

SPRÁVA ŽIVOTOPISŮ
Toto prohlášení vypracované v souladu s čl. 13 legislativního nařízení č. 196/2003 může společnost Le Palais – Praha s.r.o. použít i pro případné reklamy na stránkách nebo portálech, které nespravuje přímo společnost Le Palais-Praha s.r.o., za účelem náboru zaměstnanců.
Společnost bude zpracovávat životopisy obdržené e-mailem nebo od třetích stran – náborových společností (zveřejněné inzeráty na portálech atd.), aby vyhodnotila potenciální žádosti uvnitř společnosti nebo takové, které by mohly být podány v blízké budoucnosti.
Zpracovávání probíhá elektronicky s výjimkou životopisů obdržených poštou.
Životopisy, které budou považovány za „zajímavé“, budou uchovány v sídle firmy po dobu nepřekračující jeden rok a budou zpracovávány v plném souladu s minimálními bezpečnostními opatřeními uvedenými v čl. 33, 34 a 35 legislativního nařízení č. 196/2003.
Životopisy považované za irelevantní a životopisy uchovávané déle než 12 měsíců budou zničeny.
Životopisy se budou uchovávat v sídle společnosti a nebudou zpřístupněny neoprávněným třetím stranám.
Totéž může být posouzeno firemními zaměstnanci nebo spolupracovníky, kteří byli jmenováni a jsou zodpovědní za zpracovávání (čl. 30 legislativního nařízení č. 196/2003).
Nicméně však vybízíme žadatele k tomu, aby respektovali následující pravidla při odesílání životopisů v elektronickém formátu:
Vyplňte svůj životopis v evropském formátu; zašlete životopis ve formátu PDF; v životopise se vyvarujte uvádění citlivých údajů (týkajících se zejména zdravotního stavu, náboženských, filozofických nebo politických přesvědčení), které nejsou relevantní pro pracovní nabídku; udělte souhlas se zpracováním.
Společnost si vyhrazuje právo zbavit se životopisů, které nesplňují výše uvedené požadavky.
Společnost poskytne příslušné informace v souladu s čl. 13 legislativního nařízení č. 196/2003 během jakýchkoliv pohovorů s uchazeči.
Účel zpracovávání, který souvisí se správou životopisů, se týká aktivit úzce souvisejících s vyhodnocováním, náborem a výběrem zaměstnanců, za účelem spolupráce, trvalého nebo dočasného zaměstnání, stáže, respektive za účelem umožnění úspěšnému uchazeči vypracovat diplomovou práci v naší centrále.

OBCHODNÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU
Společnost Le Palais – Praha s.r.o. si vyhrazuje možnost zasílání reklamních a obchodních e-mailů v souladu s čl. 130 odstavce 4 legislativního nařízení č. 196/2003:
„pokud v souvislosti s prodejem zboží nebo služby správce údajů použije e-mailovou adresu zákazníka, stejná adresa může být použita pro zasílání obchodních a reklamních materiálů bez předchozího souhlasu za předpokladu, že je zákazník řádně informován při každém zaslání reklamních a marketingových materiálů a může snadno a bez potíží uplatnit právo na ukončení tohoto zpracovávání.“
V takovém případě po obdržení první reklamní zprávy bude moci subjekt údajů zrušit svůj odběr hotelového zpravodaje s novinkami jednoduše kliknutím.
Odesílání těchto zpráv je svěřeno třetí straně, poskytovateli e-mailových služeb.

SDĚLOVÁNÍ A ŠÍŘENÍ ÚDAJŮ
S osobními údaji shromážděnými z příslušného webu mohou nakládat pouze osoby oficiálně jmenované a vyškolené v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti osobních údajů.
Sdělování osobních údajů subjektu údajů se může vztahovat k:
Organizacím nebo veřejným úřadům na základě zákonných a/nebo smluvních povinností; společnostem FastBooking; externím zpracovatelům jakožto společnostem nebo konzultantům, kteří jménem správce vykonávají činnost pro řádné fungování stránky a správu stejným způsobem získaných informací;
Poštovní policii pro určení, zda by jakákoliv činnost mohla poškodit web společnosti;
Zaměstnancům nebo společnostem poskytujícím služby, když je sdělení nezbytné, aby dotyčná osoba mohla využít hotelových služeb.
Osobní údaje nebudou zpřístupněny.

NAVIGAČNÍ ÚDAJE
Během svého běžného provozu softwarové aplikace, které jsou určeny pro provoz tohoto webu, získávají některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní v běžném IP protokolu internetové komunikace.
Ačkoli nejsou shromažďovány, aby byly přiřazeny přímo k subjektům údajů, ze své povahy a skrze zpracovávání a následné korelace s údaji, které mají třetí strany (poskytovatelé), mohou tyto informace umožnit identifikaci uživatelů.
Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy či doménová jména počítačů používaných uživateli k připojení k webu, datum a čas požadavku, URI (jednotný identifikátor zdroje) požadovaných zdrojů, velikost souborů získaných v odpovědi ze serveru, digitální kód označující stav odpovědi ze serveru (ok, chyba, atd.) a další parametry týkající se operačního systému a prostředí počítače.
Tyto údaje slouží pouze k získání anonymní statistické informace o používání webu a ke kontrole, zda web funguje správně; jsou odstraněny ihned po zpracování.
Tento web může zpřístupnit osobní údaje, které, je-li požadováno v souladu se zákonem, mohou být sděleny soudním orgánům pro účely obrany státu nebo prevence, odhalování a potlačování kriminality, slouží k zajištění ochrany osobních údajů subjektů údajů, které využívají online služeb na webu, pro případná obranná vyšetřování v souladu se zákonem č. 397 ze dne 7. prosince 2000, nebo v každém případě pro prosazování nebo hájení oprávněného práva a zájmu správce u soudu a stále v souladu se zásadami relevantnosti a přiměřenosti s ohledem na účel zpracovávání.

NEPOVINNÁ POVAHA POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ
Pokud není uvedeno jinak, jde-li o navigační údaje, uživatel může volně poskytovat osobní údaje pro vytvoření online rezervace.
Zlepšení procesu on-line rezervace předpokládá souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů dle zásad zpracování osobních údajů této webové stránky.
Možné získání jiných osobních údajů skrze specializované formuláře (např. nahrávka ve zpravodaji) vyžaduje, aby si subjekt údajů byl vysloveně vědom této informace jakožto udělení oprávnění pro zpracování svých osobních údajů.
Neposkytnutí osobních informací poskytnutých webovou stránkou může znemožnit vyhovění žádosti.
Odesílání dobrovolných, jednoznačných a nepovinných e-mailů na adresy uvedené na těchto stránkách znamená následné získání adresy odesílatele, což je nezbytné k vyřízení žádosti, a zároveň jakýchkoliv jiných osobních údajů obsažených ve zprávě.

METODY ZPRACOVÁVÁNÍ
Osobní údaje jsou zpracovávány v papírové podobě a/nebo automatizovanými nástroji pro dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromážděny.
Dodržují se zvláštní bezpečnostní opatření, aby se předešlo ztrátě údajů, zneužití, nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.

ÚDAJE DOBROVOLNĚ POSKYTNUTÉ UŽIVATELEM
Odesílání dobrovolných, jednoznačných a nepovinných e-mailů na adresy uvedené na těchto stránkách má za následek získání adresy odesílatele, což je nezbytné k vyřízení žádosti, a zároveň jakýchkoliv jiných osobních údajů obsažených ve zprávě.

SOUBORY COOKIES
Soubory cookies jsou malé soubory uložené na Vašem pevném disku. Umožňují jednodušší navigaci a usnadňují užívání webu.
Soubory cookies obvykle umožňují přístup k informacím již uloženým v počítači dotyčné osoby pro účely, které mohou být charakteru obchodního (např. profilování) nebo technického (pro zajištění řádného fungování navštívených stránek).
V souladu se směrnicí 2009/136/ES nemusí být k použití souborů cookies vyžadován žádný výslovný souhlas, protože budou používány pouze relační cookies, nebo soubory cookies pro správné fungování webové stránky.
Nesmí být použity soubory cookies pro přenos osobních informací, ani takzvané trvalé cookies jakéhokoliv druhu, tj. systémy sledování uživatele.
Použití tzv. relačních cookies (které nejsou trvale uloženy v počítači uživatele a při zavření prohlížeče zmizí) je přísně omezeno na předávání identifikátorů relace (skládající se z náhodných čísel generovaných serverem) nezbytných pro bezpečné a efektivní prohlížení webu.
Relační cookies používané na těchto stránkách nepoužívají jiné počítačové techniky, které mohou potenciálně narušit důvěrnost uživatelových údajů o prohlížení a které nepovolují získání osobních identifikačních údajů uživatele.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekty údajů mají právo, a to kdykoli, získat potvrzení o existenci nebo neexistenci dotyčných údajů a mají právo být informováni o jeho obsahu a původu, ověřit jeho správnost nebo požádat o jeho začlenění, aktualizaci nebo opravu (čl. 7 legislativního nařízení č. 196/2003).
V souladu se stejným článkem mají subjekty údajů právo požadovat odstranění, změnu do anonymní podoby či zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem a v každém případě odmítnout jejich zpracování na základě legitimních důvodů.
Žádosti musí být zaslány společnosti Le Palais – Praha s.r.o., správci osobních údajů.
Níže jsou uvedena práva subjektu údajů v plném znění.
Čl. 7 – Právo na přístup k osobním údajům a další práva
Subjekt údajů má právo získat potvrzení o existenci nebo o neexistenci jakýchkoliv osobních údajů, které se ho týkají, přestože zatím nebyly zaznamenány, a má právo na to, aby mu byly sděleny srozumitelnou formou.
2. Subjekt údajů má právo získat následující informace:
a) zdroj osobních údajů;
b) účely a způsoby zpracovávání;
c) logika aplikovaná při zpracovávání pomocí elektronických nástrojů
d) údaje o totožnosti správce, zpracovatelů a ustanoveného zástupce ve smyslu článku 5 odstavce 2;
e) o stranách a kategoriích stran, kterým mohou být osobní údaje sdělovány nebo které je mohou zjistit jakožto jmenovaní zástupci na území státu nebo manažeři či zaměstnanci.
3. Subjekt údajů má právo na následující:
a) aktualizaci, úpravu nebo, v případě zájmu, integraci údajů;
b) odstranění, anonymizaci nebo zablokování údajů zpracovaných protiprávně, včetně údajů, které nemusí být uchovány pro účely, pro které byly shromážděny nebo následně zpracovány;
c) potvrzení, že úkony uvedené v bodech a) a b) byly oznámeny, a to i pokud jde o jejich obsah, osobám, kterým byly údaje sděleny nebo šířeny, s výjimkou případů, kdy je takové plnění nemožné nebo má za následek využití zdrojů, které jsou očividně neúměrné chráněnému právu.
Subjekt údajů má právo vznést obecnou nebo dílčí námitku:
a) na základě legitimních důvodů proti zpracovávání osobních údajů o své osobě, a to i pokud je to relevantní pro účely, pro které byly shromážděny;
b) proti zpracovávání osobních údajů, které se ho týkají, za účelem zasílání reklamních materiálů, přímého prodeje, provádění průzkumu trhu nebo obchodní komunikace.

 

Ubytování v Praze

Online booking
Best Rate in period
Latest available rooms
Minimum stay
Children age: